A

A

† Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου (Ψαλ. 50,17)

† Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου (Ψαλ. 50,17)
† Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου (Ψαλ. 50,17)

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ ! ΑΛΗΘΩΣ ΕΤΕΧΘΗ!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ ! ΑΛΗΘΩΣ ΕΤΕΧΘΗ!
Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο, σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν, Κύριε δόξα σοι. - Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν ὑπερούσιον τίκτει, καὶ ἡ γῆ τὸ Σπήλαιον, τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει. Ἄγγελοι μετὰ Ποιμένων δοξολογοῦσι· Μάγοι δὲ, μετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι· δι᾽ ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη, Παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός.
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα π.ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα π.ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ (τοῦ πατρός Εὐθυμίου Μπαρδάκα)

Φωτογραφία του Eythimios Bardakas.

…………….πρέπει νά γινῃ ΦΑΝΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, μέσω τοῦ ὁποίου θά ὁπλίση μέ τά ἀπαραίτητα ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ τά Ἑλληνόπουλα καί θά τά καταστήσῃ ΑΤΡΩΤΑ στα Ὓπουλα, φθοροποιᾶ καί σατανολατρικά κελεύσματα τῶν ἐκφραστῶν τῆς παγκοσμιοποιήσεως καί τοῦ ἐπαράτου οἰκουμενισμοῦ, οἱ ὁποῖοι, νομιμοποιοῦν τήν αἱμομειξία, τήν κτηνοβασἰα, τἠν παιδοφιλία καί κάθε εἲδους σατανολατρική διαστροφή, προκειμένου νά διαλύσουν ὁλόκληρον τήν ἀνθρωπότητα καί νά τήν μετατρέψουν σέ ἓνα συνονθἰλευμα λαῶν χωρίς προσωπικότητα, χωρίς Ἱστορία, χωρίς Πᾳραδόσεις, χωρίς Πίστη στον Θεό καί χωρίς δυνατότητα ἀντιδράσεως στά ὓπουλα σχέδιά τους...!
Τό σκότος ἐπιτίθεται.
Στόχος του, τι ἂλλο; Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ...!
Τά «στατιστικά στοιχεῖα» βίας κατά Όρθοδόξων χώρων Λατρείας, εἶναι πολύ εὒγλωττα.
Εἶναι μάλιστα, ὃπως θά δοῦμε, πολύ χαρακτηριστικό σημάδι ἡ πολύ σημαντική αὒξησις τῶν περιστατικῶν αὐτῶν, ἀπό ἒτους εἰς ἒτος καί μἀλιστα, χωρίς νά εἶναι καταγεγραμμένες ΟΛΕΣ οἱ σχετικές περιπτώσεις...!
Διαβάζομε στις σχετικές ἐπίσημες άνακοινώσεις, οἱ ὁποῖες προέρχονται ἀπό τό ὑπουργεῖο Παιδείας καί μάλιστα ἀπό τήν «Γεν. Γραμματεία θρησκευμάτων», ἡ ὁποία ΑΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΣ καί μέ τεράστιο ΘΡΑΣΟΣ βάλλει εὐθέως κατά τῆς Πίστεώς μας, (μέ τόν προϊστάμενόν της νά ζητᾶ κατά τρόπον λυσσαλαῖον τήν κατάργησιν τῆς Προσευχῆς στά Σχολεῖα...!,) πώς τό 99,9% τῶν βανδαλιστικῶν καί ἂκρως ὑβριστικῶν ἐπίθέσεων, στρέφονται κατά τῶν ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ προσκηνυμάτων...!
Αὐτό σημαίνει πώς ὁ ἐν λόγῳ φορέας, ἁπλῶς ΔΕΝ ΝΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΡΥΨΗ ὂλα τά περιστατικά βίας κατά Ὀρθοδόξων Προσκηνυμάτων καί χώρων Λατρείας, δεδομένου πώς πολλά ἐξ αὐτῶν τῶν περιστατικῶν, ἒχουν δημοσιοποιηθεῖ εὐρέως καί δέν δύνανται νά... ἀποκρυβοῦν...!
2015: Κατεγράφησαν (συμφώνως πρός τήν ἀνακοίνωσιν) 138 περιστατικά βανδαλιστικῶν περιστατικῶν κατά Χριστιανικῶν προσκηνυμάτων, ἐκ τῶν ὁποίων τά 137 .! ἐσημειώθησαν κατά ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ χώρων Λατρείας ἢ γενικῶς «ἐνδιαφέροντος» καί μόνον 1 κατά Ρωμαιοκαθολικοῦ χώρου.
Πέραν αὐτῶν, ἐσημειώθησαν 4 περιστατικά κατά Ἰουδαϊκῶν προσκηνυμάτων καί 5 κατά χώρων Μουσουλμανικοῦ ἐνδιφέροντος.
2016: Στις 126 σελίδες πού ἒχει ἡ σχετική ἒκθεση, κατεγράφησαν 209 περιστατικά κατά Χριστιανικοῦ ἐνδιαφέροντος χώρων, ἐκ τῶν ὁποίων τά 208 ἀφοροῦν σέ ΟΡΘΟΔΟΞΑ προσκηνύματα καί χώρους Λατρείας καί πάλι μόνον 1 τήν Ρωμαιοκαθοικήν Ἐκκλησίαν.
Ἒπίσης, ἀναφέρονται 5 κατά Ἰουδαϊκοῦ ἐνδιαφἐροντος χώρων καί μόνον 1 κατά Μουσουλμανικοῦ ἐνδιαφέροντος, ἐνῶ δέν ἐσημειώθησαν βίαια περιστατικά κατά Θρησκευικῶν χώρων ἂλλων δογμάτων (γενικῶς).
Ὃπως ἀναφέρει ὁ ἲδιος ὁ φορεύς δημοσιοποιήσεως τῶν ἀνωτέρω στοιχείων, «τά περιστατικά πού καταγράφονται εἶναι μόνο ὃσα γνωστοποιήθηκαν στό δίκτυο καταγραφῆς τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων, συνεπῶς τά περιστατικά ἐπιθέσεων καί βανδαλισμῶν ἐνδεχομένως (!!!) νά εἶναι περισσότερα» 
Εἶναι χαρακτηριστικό τό ὃ,τι δέν μποροῦν οἱ δημοσιοποιοῦντες τά ἀνωτέρω νά κατατάξουν ΟΛΑ αὐτά τά βίαια περιστατικά σέ ἐνέργειες ΜΗ ἒχουσες σχέση μέ ἀντιορθοδόξους σκοπούς καί ἒτσι κἀνοουν μἰα προσπάθεια νά συνδυάσουν τίς άντιορθόδοξες αὐτές ἐπιθέσεις μέ πρόθεσιν ληστείας ἢ διαρρίξεων γιά κλοπές...! 
Ἒτσι, ἐκ τῶν 208 περιπτώσεων κατά ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Ἱερῶν Χώρων, καταχωρίζουν τίς 166 περιπτώσεις ὡς ἐμπεριέχουσες καί τήν πρόθεσιν ληστείας...!
Καί πάλιν ὃμως, ἀπομένουν 42 περιπτώσεις πού ΔΕΝ μποροῦν νά τίς δικαιολογήσουν...!
Ἡ προσπάθεια ἀποπροσανατολισμοῦ τῆς σκέψεώς μας καί ἀποδόσεως τῶν βανδαλισμῶν σέ αἰτίες διάφορες τοῦ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΟΥ ΔΙΩΓΜΟΥ τῆς ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (διαρρήξεις, ἀρχαιοκαπηλία, ληστεῖες κ.λπ) εἶναι προφανής ἀλλά καί ἐξοργιστική.
Διαβάσαμε πώς Ἀρμένιοι προσεπάθησαν νά ματαιώσουν τίς Ὀρθόδοξες Τελετουργικές Ἐκδηλώσεις στούς Ἁγίους Τόπους πρός τιμήν τῆς Ὑψώσεως Τοῦ Τιμίου Σταυροῦ...!
Συνεπῶς εὑρισκόμεθα ἐνὠπιον μίας ὀργανωμένης ἐκστρατείας ἐναντίον κάθε ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ἐκδηλώσεως καί δέν εἶναι .. «τυχαῖα φαινὀμενα ἢ κινούμενα ἀπό... τά ταπεινά κίνητρα τῆς ληστείας, τῆς κλοπῆς, τῆς ἀρχαιοκαπηλίας κ.λπ., τά πάσης φύσεως βἰαια περιστατικά κατά τῶν Ὀρθοδόξων Προσκηνυμάτων...!
Στήν Πατρίδα μας, τήν ἐκ παραδόσεως ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΛΛΑΔΑ μας, τόν τελευταῖο καιρό, ζοῦμε μια ἐξωφρενική κατάσταση προσπαθείας τῶν... «κυβερνητῶν» νά μᾶς ΑΠΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΟΥΝ, νά μᾶς ξεκόψουν ἀπό τήν Πίστη μας, νά σταματήσουν τά Ἑλληνόπουλα νά Προσεύχωνται, μαζί μέ μία παράλληλη ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΗ καί ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ τακτική ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, μέ τήν παράδοση τῆς Σημαίας μας στα χέρια Ἀλβανῶν κ.λπ., μέ ἀποφάσεις «ὑπουργῶν», «γεν. γραμματέων ὑπουργείων», καί λοιπῶν ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ (προφανῶς) πρακτόρων (πραγματικῶν ἢ ἐκ...βλακείας, ἂς διαλέξουν μόνοι των), πού παριστάνουν τούς ... «κυβερνητικούς παράγοντες», στηριζόμενοι στήν δική μας ἀβελτηρία πού τούς ἀνεχόμεθα χωρίς νά ἀντιδροῦμε, εἰρηνικά βεβαίως, ἀλλά ΣΘΕΝΑΡΑ καί ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙ- ΚΑ...! 
Ἐπειδή ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ οἱ... ἁρμόδιοι νά διορθωθοῦν καί νά ἐπιστρέψουν στις Ἀρχές καί τά Ἰδανικά τῆς Ἑλληνικῆς Παραδόσεως, τό βάρος ὁλόκληρο τῆς ἀποτελεσματικῆς ἀντιδράσεως, πέφτει στους ὣμους τοῦ θεσμοῦ τῆς ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ καί στήν δραστηριοποίησιν τῶν Γονέων, (αὐτῶν, τοὐλάχιστον, πού ἐξακολουθοῦν νά αἰσθάνωνται καί νά ΕΙΝΑΙ πραγματικοί Γονεῖς καί ΟΧΙ ἁπλῶς... κατά νόμον...!!)
Ἐπίσης, ἐδῶ ἒρχεται νά παίξη τόν ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ της ρόλο ἡ ἲδια ἡ ΕΚΚΛΗΣΙΑ μας, πού πρέπει, ἀλλά καί ΟΦΕΙΛΕΙ, ἀνεξαρτήτως τῶν ΠΡΟΔΟΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ καί ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ἐντολῶν ἀλλά καί...ΑΠΕΙΛΩΝ τῶν κρατούντων, νά ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ καί νά ἐπαναφέρη ΤΌ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ πού στἠν περίπτωση τήν σημερινή πρέπει νά γινῃ ΦΑΝΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, μέσω τοῦ ὁποίου θά ὁπλίση μέ τά ἀπαραίτητα ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ τά Ἑλληνόπουλα καί θά τά καταστήσῃ ΑΤΡΩΤΑ στα Ὓπουλα, φθοροποιᾶ καί σατανολατρικά κελεύσματα τῶν ἐκφραστῶν τῆς παγκοσμιοποιήσεως καί τοῦ ἐπαράτου οἰκουμενισμοῦ, οἱ ὁποῖοι, νομιμοποιοῦν τήν αἱμομειξία, τήν κτηνοβασἰα, τἠν παιδοφιλία καί κάθε εἲδους σατανολατρική διαστροφή, προκειμένου νά διαλύσουν ὁλόκληρον τήν ἀνθρωπότητα καί νά τήν μετατρέψουν σέ ἓνα συνονθἰλευμα λαῶν χωρίς προσωπικότητα, χωρίς Ἱστορία, χωρίς Πᾳραδόσεις, χωρίς Πίστη στον Θεό καί χωρίς δυνατότητα ἀντιδράσεως στά ὓπουλα σχέδιά τους...! 
Κατόπιν ὃλων αὐτῶν, ἐπειδή ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ νά κάνωμε μόνον διαπιστώσεις, ἀλλά πρέπει νά ὑλοποιοῦμε καί κατάλληλες ΔΡΑΣΕΙΣ, σᾶς ἀπευθύνω μήνυμα καί κάλεσμα, γιά ΣΤΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ἐκκλησίας καί Ὀρθοδόξου Οἰκογενείας, σέ ἑναν πολυμέτωπο καί σκληρό ἀλλά ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ κοινόν ἀγῶνα πρός ἐνίσχυσιν τῶν Ἑλληνοπαίδων καί διατήρησιν τῆς Πίστεώς μας, τῶν Παρδόεών μας καί τῶν Ἰδανικῶν τῆς φυλῆς μας στις ἁγνές των ψυχοῦλες...!

Π.Ευθύμιος Μπαρδάκας

Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017

ΟΤΑΝ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΚΟΥΛΙΚΙ (τοῦ πατρός Εὐθυμίου Μπαρδάκα)

Φωτογραφία

…….Μή γινόμαστε, λοιπόν, «σκουλίκια», ἀλλά μέ κάθε τρόπο ἂς σταθοῦμε στό ὓψος τῆς θελήσεως Τοῦ Δημιουργοῦ μας, πού μᾶς θέλει, ΠΙΣΤΟΥΣ, ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ, ΤΑΠΕΙΝΟΥΣ, ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΜΜΩΝΑ, ἀλλά καί ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ μέ τίς ὁποῖες μᾶς ἐφοδίασε, προκειμένου νά παραμείνωμε τά πλάσματα τῶν Θελήσεών Του, καθ’ὃσον μᾶς θέλει κοντά Του, στό ποίμνιό Του καί νά συμπορευώμεθα ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ μέ τό ΦΩΣ καί ΟΧΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΚΟΤΑΔΙΣΜΟ τῆς συγχρόνου ἐποχῆς, στήν ὁποία ὁ ἂνθρωπος, ὂχι μόνον μετατρέπει τόν ἑαυτό του σέ σκουλίκι, ἀλλά τόν καταρρακώνει περισσότερο, νομιμοποιῶντας τήν ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑ, ΤΗΝ ΟΜΟΦΥΛΛΟΦΙΛΙΑ, ΤΗΝ ΑΙΜΟΜΙΞΙΑ, ΤΗΝ ΣΑΤΑΝΟΛΑΤΡΕΙΑ καί τήν ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ μας καί τήν φιλτάτη μας ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ...!


Ὁ Πανάγαθος Θεός, ἐδημιούργησε τήν ΠΛΑΣΗ, τό ΣΥΜΠΑΝ, τόν ΚΟΣΜΟ (Οἱ λέξεις προέρχονται ἀπό τήν θαυμάσια καί ακριβολόγο Γλῶσσα μας) καί ὡς ἐπιστέγασμα, ὡς κορυφαῖο δημιούργημά του, ἒπλασε τόν ἂνθρωπο .
Καί τό ἐρώτημα τό ὁποῖο, καλοπίστως, ἒρχεται στον νοῦ τοῦ οἱουδήποτε , εἶναι:
«γιά ποῖον λόγο Ὁ Πανάγαθος Θεός, έδημιούργησε τόν ἂνθρωπο; Ἡ ΖΩΗ, εἶχε ἢδη έμφανισθεῖ στα φυτά καί τά ζῶα. Τι ἐλλειπε ἀπό αὐτές τίς κατηγορίες τῶν ἐμβίων δημιουργημάτων;»
Ἡ ἀπάντησις, ἀποκαλύπτεται στήν διαδικασία δημιουργίας τοῦ άνθρώπου.
Διαβάζομε στα Ἱερά μας κείμενα, πώς Ὁ Πανάγαθος Δημιουργός μας, μετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς δημιουργίας μας, ἒκανε τόν ἂνθρωπο ἀποδέκτη τοῦ μεγαλυτέρου δώρου πού θά μποροῦσε νά ὑπάρξη.
Ὁ ἂνθρωπος, ἐδέχθη τό ΦΥΣΗΜΑ ΤΗΣ ΠΝΟΗΣ ΤΟΥ ΥΨΙΣΤΟΥ, τό ὁποῖον τόν «προίκησε» μέ τήν δυνατότητα νά ἀντεπεξέρχεται νικητής σέ κάθε μάχη του μέ τίς σκοτεινές δυνάμεις, (ἀλλά μέ τήν προϋπόθεση πώς θά κάνη ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ αύτῶν τῶν δυνατοτήτων), καί θά εἶναι ΑΤΡΩΤΟΣ σέ κάθε ἐπίθεση τῶν ἀνθρωπίνων, γηίνων, ἀδυναμιῶν.
ΤΕΡΑΣΤΙΑ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ τήν ὁποίαν ἐδέχθη ὁ Ἂνθρωπος ἀλλά καί ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΩΣ ΤΕΡΑΣΤΙΑ Η ΕΥΘΥΝΗ...! του, γιά τήν ὀρθή χρήση καί ἀξιοποίησή της.
Ὁ ἀνθρώπινος ἐγωισμός, ὁ μεγαλύτερος κίνδυνος γιά τήν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς μας, δέν μᾶς ἐπιτρέπει τό νά δοῦμε καθαρά καί νά ἀξιολογήσωμε σωστά αὐτήν τήν ΠΝΟΗ τήν ὀποίαν ἐνεφύσησε Ὁ Πανάγαθος στό ἀνθρώπινο σῶμα καί ἀπό μία ΤΕΛΕΙΑ φυσική καί ΥΛΙΚΗ δημιουργία, τό μετέτρεψε σέ μία ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ, τῆς ὁποίας ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΜΟΙΟΝ σέ ὁλόκληρη τήν πλάση...!
Πρέπει νά γίνη ἀντιληπτὀ ἀπό τόν ἐπιπόλαιο καί ἐγωπαθῆ ἂνθρωπο, πώς ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ἒδωσε εἰς τόν ἂνθρωπο τήν ΛΟΓΙΚΗΝ, τήν ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΝ καί τήν δυνατότητα νά ξεχωρίζη τό καλό ἀπό τό κακό, δηλαδή δυνατότητες πού δέν ὑπάρχουν στα λοιπά ἒμβια ὂντα.
Ἀνατρέχοντας στό ἡμερολόγιό μας, βλέπομε στήν σελίδα 26 (ΜΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ) καταχωρησμένην τήν ρῆσιν :
«Ὃποιος καταντᾶ τόν ἑαυτόν του ΣΚΟΥΛΗΚΙ, δέν δικαιοῦται νά διαμαρτύρεται ὃταν τόν πατᾶνε»
Καί αὐτήν τήν ὣρα, εἶναι σαν νά σᾶς ἀκούω νά μέ ἐρωτᾶτε: «καί ποίαν σχέση ἒχει αὐτό μέ τά προλεχθέντα;»
Μά, αὐτή ἀκριβῶς εἶναι ἒκφρασις τοῦ ΜΗ ΣΕΒΑΣΜΟΥ τῆς ΤΕΡΑΣΤΙΑΣ ΔΩΡΕΑΣ Τοῦ Κυρίου μας πρός τόν ἂνθρωπον...!
Τό ἀνθρώπινο σῶμα, χαρακτηρίζεται ἀπό τήν ΠΙΣΤΗ μας ὡς ΝΑΟΣ ΘΕΟΥ, ἀκριβῶς διότι ἐμπεριέχει καί τήν ΕΥΛΟΓΙΑΝ τοῦ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.
Πέραν αὐτοῦ, ὁ ἂνθρωπος εἶναι πλασμένος «ΚΑΤ ΕΙΚΟΝΑΝ ΚΑΙ ΟΜΟΙΩΣΙΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ...!
Κατά συνέπειαν ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ὁ ἂνθρωπος, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ. Εἶναι κυρίως ΠΝΕΥΜΑ, καί πρέπει νά συνειδητοποιήση πώς τό σαρκίον διά τοῦ ὁποίου εἶναι περιβεβλημένη ἡ ΨΥΧΗ του, ΔΕΝ ἒχει τό δικαίωμα νά τό χρησιμοποιῆ κατά τρόπον ὑβριστικόν ὡς πρός τίς
ἰδιότητες μέ τίς ὁποῖες «ἐπροικίσθη..!»
Ὃταν, λοιπόν, ὁ ἂνθρωπος καταντᾶ τὀν ἑαυτόν του ΣΚΟΥΛΙΚΙ, ὃταν ρυπαίνη τήν ὓπαρξίν του τήν ἲδια μέ τό να χρησιμοποιῆ τό σῶμα του καί ἐν γένει τόν ἑαυτό του γιά τήν ἁμαρτία, τήν σαρκολατρεία, τόν εὐδαιμονισμό, τίς ἐγωιστικές καί φίλαυτες τάσεις του καί γενικῶς ὃταν δέν ΣΕΒΕΤΑΙ, δέν ΤΙΜΑ καί δέν προφυλάσσει τόν ΝΑΟΝ ΘΕΟΥ μέ τόν ὁποῖον ἒχει περιβληθεῖ ἡ ψυχή του, ἀλλά γίνεται χαμερπής, ὑλιστής, φίλαυτος, ἐγωιστής καί ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ τήν ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ μέ τήν ὁποίαν ἐπλάσθη, πῶς ἒχει τήν ἀξίωση νά τόν σέβωνται οἱ συνάνθρωποί του καί νά μή τόν...ποδοπατοῦν ὡς νά ἦτο ἓνα πραγματικό σκουλίκι;
Καί μή νομίσετε πώς ὑποβαθμίζομε τἠν ζωή πού κρύβει μέσα του τό σκουλίκι, ἀλλά ἁπλούστατα, τό χρησιμοποιοῦμε ἐδῶ, διότι ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ πνεύματος καί εἶναι ἓνα ὑλικό Δημιούργημα, πολύ ὑποδεέστερο τῆς ἀνθρωπίνης ὀντότητος...
Ὁ ἂνθρωπος ὑπῆρξε ἡ Κορωνίς τῆς Δημιουργίας.
ΟΥΔΕΙΣ ἒχει τό παραμικρό δικαίωμα νά ὑποβαθμίζη καί διά τοῦ τρόπου ζωῆς του νά «ὐβρίζη» (Μέ τήν ὀρθή ἒννοια τοῦ ὃρου «ὓβρις») Τόν ἲδιον Τόν Δημιουργό μας...!
Καί βλέπομε αὐτόν τόν ἂνθρωπο πού ὑπεβάθμισε τόν ἑαυτόν του σέ ἐπίπεδο σκουλικιοῦ, νά διαμαρτύρεται ὃταν τόν περιφρονοῦν, ὃταν τόν περιπαίζουν καί ὃταν τοῦ συμπεριφέρωνται περιφρονητικῶς, μή ἀναλογιζόμενος τό πόσον πικραίνει καί ἀπογοητεύει Τόν
Δημιουργό του, μέ ἀποτέλεσμα νά προκαλῆ τήν δικαιολογημένην ὀργήν Του...!
Προσοχή, λοιπόν..!
Ἡ «διαχείρησις» τῶν Θείων Δώρων, εἶναι ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΗ
ΥΠΟΘΕΣΙΣ
Ἡ μετατροπή τῆς ὀντότητός μας ἀπό ἀνθρωπίνης σέ ζωώδη, ἀποτελεῖ, ἐκτός ἀπό μεγάλην ἀνοησίαν καί ἑνα πολύ σοβαρό ΑΜΑΡΤΗΜΑ.
Τό νά γίνωμε...σκουλίκια, εἶναι ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΟ. Τό πραγματικά ΔΥΣΚΟΛΟ ἀλλά καί ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ, εἶναι τό νά κρατήσωμε τήν ἀνθρωπίνην μας ὀντότητα στα ἐπίπεδα τά ὁποῖα μᾶς ΚΑΘΩΡΙΣΕ ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ Ὁ ἲδιος Ὁ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ μας.
Ἒχομε μεγάλες εὐθῦνες προκειμένου νά ἀντιμετωπίσωμε τίς προκλήσεις τῆς ὓλης καί νά ΜΗ καταντήσωμε ΔΟΥΛΟΙ τοῦ ΕΓΩΙΣΜΟΥ μας καί φθάσωμε στήν ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗ τῶν ὃσων μᾶς ΕΧΑΡΙΣΕ Ὁ Κύριός μας.
Μή γινόμαστε, λοιπόν, «σκουλίκια», ἀλλά μέ κάθε τρόπο ἂς σταθοῦμε στό ὓψος τῆς θελήσεως Τοῦ Δημιουργοῦ μας, πού μᾶς θέλει, ΠΙΣΤΟΥΣ, ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ, ΤΑΠΕΙΝΟΥΣ, ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΜΜΩΝΑ, ἀλλά καί ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ μέ τίς ὁποῖες μᾶς ἐφοδίασε, προκειμένου νά παραμείνωμε τά πλάσματα τῶν Θελήσεών Του, καθ’ὃσον μᾶς θέλει κοντά Του, στό ποίμνιό Του καί νά συμπορευώμεθα ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ μέ τό ΦΩΣ καί ΟΧΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΚΟΤΑΔΙΣΜΟ τῆς συγχρόνου ἐποχῆς, στήν ὁποία ὁ ἂνθρωπος, ὂχι μόνον μετατρέπει τόν ἑαυτό του σέ σκουλίκι, ἀλλά τόν καταρρακώνει περισσότερο, νομιμοποιῶντας τήν ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑ, ΤΗΝ ΟΜΟΦΥΛΛΟΦΙΛΙΑ, ΤΗΝ ΑΙΜΟΜΙΞΙΑ, ΤΗΝ ΣΑΤΑΝΟΛΑΤΡΕΙΑ καί τήν ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ μας καί τήν φιλτάτη μας ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ...!
Π. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ